Ειδήσεις:

Ενημερωθείτε για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που προσφέρουν εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ

Main Menu

Aκινησία ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

Ξεκίνησε από admin, Σεπ 20, 2022, 12:11 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

admin

Περι ακινησία σκαφών
ΑΚΙΝΗΣΙΑ

6.1. Ποια πλοία μπορούν να τεθούν σε ακινησία;

Τα ιδιωτικά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα.

6.2. Μπορεί ένα επαγγελματικό πλοίο να τεθεί σε καθεστώς ακινησίας;
Όχι, ακινησία προβλέπεται μόνο για τα ιδιωτικά πλοία. Για τα επαγγελματικά πλοία δες παρακάτω στην ενότητα Παροπλισμός.

6.3. Σε ποια Λιμενική Αρχή δηλώνω την ακινησία του πλοίου μου;
Εάν ο τόπος ακινησίας είναι θαλάσσιος χώρος, η δήλωση ακινησίας γίνεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και εάν είναι χερσαίος χώρος εκτός περιοχής αρμοδιότητας, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στο χώρο αυτό Λιμενική Αρχή.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται στη ξηρά, δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί η ακινησία του απλά και μόνο ώστε να μην είναι υπόχρεο σε ΤΕ.Π.Α.Η. καθώς το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται στα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων πλοία. Αντίθετα, εάν το πλοίο βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα (και δεν εξαιρείται κατά τα προβλεπόμενα - δες ερώτηση Νο 2.4) τότε για να μην είναι υπόχρεο σε ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να δηλωθεί η ακινησία του.

6.4. Πώς δηλώνω το πλοίο μου σε ακινησία προκειμένου να εξαιρεθεί από την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η.;
Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ) και κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή το Έγγραφο Εθνικότητας ή η Άδεια Εκτέλεσης Πλοών για τα ελληνικά πλοία ή αντίστοιχο Πιστοποιητικό για τα πλοία με ξένη σημαία.

6.5. Βρίσκομαι στο εξωτερικό και το πλοίο μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Μπορώ να δηλώσω την ακινησία του;
Ναι. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η υποβολή στη Λιμενική Αρχή αιτήματος σχετικού με την ακινησία πλοίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον φέρει τη νόμιμη για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών ή σε περίπτωση εταιρείας του νόμιμου εκπροσώπου της.
6.6. Τι απαιτείται για να δηλώσω το πέρας ακινησίας του πλοίου μου;

Απαιτείται η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. τουλάχιστον του μήνα πέρατος της ακινησίας, η οποία πρέπει να διενεργηθεί πριν ή κατά την ημερομηνία πέρατος της ακινησίας, καθώς και αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. προσώπου, ή νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού με την οποία αιτείται την επιστροφή του Πιστοποιητικού που έχει κατατεθεί στη Λιμενική Αρχή. Υπόδειγμα της αίτησης έχει οριστεί με την αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ).

6.7. Πώς βεβαιώνεται η ακινησία του πλοίου;
Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ). Η Λιμενική Αρχή χορηγεί μία μόνο Βεβαίωση ακινησίας ανά έτος για κάθε ιδιωτικό πλοίο η οποία συμπίπτει με αυτή που χορηγείται και για φορολογική χρήση κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη Οδηγία.
Επομένως, σε περίπτωση ελέγχου, για να διαπιστωθεί η ακινησία του πλοίου κατά τη διάρκεια προηγούμενου χρονικού διαστήματος για το οποίο ακόμα δεν έχει χορηγηθεί η σχετική Βεβαίωση ακινησίας, απαιτείται επικοινωνία (έγγραφη ή μη) της Αρχής που διενεργεί τον έλεγχο για την καταβολή ή μη του ΤΕ.Π.Α.Η. με τη Λιμενική  Αρχή στην οποία είχε δηλωθεί η ακινησία, η οποία γνωστοποιείται στην ελέγχουσα Αρχή από τον Κυβερνήτη ή Πλοίαρχο του πλοίου.