Ειδήσεις:

Για να μπείτε στην ενότητα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΙΔΙ , πρέπει να είσαστε τακτικά μέλη του ΠΑΣΙΔΙ. Εισοδος μόνον μέσω login .
 Για οποιοδήποτε θέμα επικοινωνία με το  mail : pasidigr@gmail.com

Main Menu

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4926/2022

Ξεκίνησε από admin, Μαΐου 11, 2022, 12:04 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

admin

     
                      ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι  Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων
                          GREEK SAILYACHT OWNERS ASSOCIATION

                    Αρ.Αποφ. 35/2021 Πειραιάς Φιλελλήνων 1-3  τ.κ 185 36

                            www.pasidi.gr  Email : pasidigr@gmail.com

Αγαπητοι φίλοι- μέλη του ΠΑΣΙΔΙ,

Στο παρόν email γίνεται ανάλυση και συγκριση των θεμάτων

που αφορούν τις αλλαγές- βελτιώσεις  που προκύπτουν με την εφαρμογή

του νέου νόμου 4926/2022 (ΦΕΚ A' 82/20-04-2022).

Η αναλυτική ενημέρωση ειναι αποκλειστικά πρός τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ.

Οτι προκύπτει θα σας ενημερώνουμε άμεσα.ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4926/2022

Νόμος 4926/2022
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4926 (ΦΕΚ A' 82/20-04-2022)
2862                              ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ                              Τεύχος A' 82/20.04.2022

Άρθρο 17
Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, για την κάλυψη των αναφερόμενων κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. Η ύπαρξη της απαιτούμενης ασφάλισης, αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τα οποία κατέχονται επί του πλοίου.
2. Τα πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 «Ο.Χ.» (gross tonnage/gt), υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης του π.δ. 6/2012 (Α΄ 7).
3. Ορίζεται πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gt για την κατ΄ ελάχιστον κάλυψη της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα, ως εξής:
α. Για τα πλοία αναψυχής, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:
αα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν και δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
αβ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
αγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.
β. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:
βα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, ανά συμβάν και τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
ββ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
βγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.
4. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια επιτρεπόμενης μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα (12)
επιβατών, τα οποία εκτελούν διεθνή μεταφορά ή εντάσσονται στην «Κατηγορία Α» ή στην «Κατηγορία Β» και εκτελούν ενδομεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 (L 163), για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, υπάγονται στο καθεστώς ευθύνης, ασφάλισης και αποζημιώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (L 131) και τον ν. 4195/2013 (Α΄ 211).
5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 35) εφαρμόζεται, αναλογικά, και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 74
Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών
1. α. Ο ιδιοκτήτης: (i) πλοίου που δραστηριοποιείται ως λάντζα, (ii) πλοίου που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί και (iii) ταχύπλοου σκάφους, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης, κατά την έννοια των Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εννοιών της παρ. 1 του άρθρου 1, και
β. ο εκμισθωτής μηχανοκίνητων λέμβων, οι οποίες εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ' αριθμ. 38, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 748), υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.
2. Απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων από πλοίο ή μικρό σκάφος της παρ. 1, το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. Η ύπαρξη της απαιτούμενης ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τα οποία κατέχονται επί του πλοίου ή του μικρού σκάφους.
3. Επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ως εξής:
α. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 1, επιβάλλεται στα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες.
β. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 2, επιβάλλεται στον πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη, πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Εφόσον οι ιδιότητες του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη συμπίπτουν στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή της παρ. 1, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. (α).
γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης, περί κατοχής επί πλοίου ή μικρού σκάφος της παρ. 1 του απαιτούμενου πιστοποιητικού ασφάλισης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής της παρ. 1 και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρ. 2.
2. α. Οι υποχρεώσεις για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος στα πλοία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3: (αα) ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και (αβ) αυτών που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, εφαρμόζονται από την 1η.1.2023.
β. Η παρ. 7 του άρθρου 3 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 21.
γ. Τα άρθρα 17 και 74 τίθενται σε ισχύ από την 1.6.2022.

δ. Τα άρθρα 8 και 9 εφαρμόζονται από τη θέση σε ισχύ
της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21.
ε. Τα άρθρα 68 και 69 εφαρμόζονται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου της παρ. 11 του άρθρου 70.
στ. Το άρθρο 72 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
ζ. Το άρθρο 73 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
η. Τα άρθρα 77 και 78 ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4808/2021 (Α΄ 101).
θ. Το άρθρο 84 τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2022Για οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτομέρειες και ερωτήσεις μπορειτε να επικοινωνησετε με το pasidigr@gmail.com

Για οποιεσδηποτε λεπτομέρειες ενημερωθείτε απο τον ασφαλιστη σας

Τα άρθρα 17 και 74 τίθενται σε ισχύ από την 1.6.2022.Απο το ΠΑΣΙΔΙ